Công ty TNHH PCS Wireless Việt Nam Điều khoản và Điều kiện Trao đổi

 

Chương trình trao đổi thiết bị này “Chương trình Trao đổi” là dịch vụ do Công ty TNHH PCS Wireless Việt Nam cung cấp cho Quý vị, với vai trò là bên bán Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị (“PCS “bên chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chương trình này cũng là một phần của dịch vụ theo hợp đồng mà PCS cung cấp cho Apple, Inc. và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Apple Việt Nam (cũng là “Apple”). Apple sẽ cung cấp dịch vụ khách hàng cho Chương trình Trao đổi này, bao gồm việc xác định xem thiết bị của Quý vị có đủ điều kiện để trao đổi hay không, đưa thiết bị về và kiểm tra, nhưng vui lòng lưu ý rằng Chương trình Trao đổi và các Điều khoản và Điều kiện này chỉ được áp dụng giữa Quý vị và PCS.

Trang này cung cấp cho Quý vị thông tin về chúng tôi và các điều khoản và điều kiện hợp pháp (“Điều khoản”). Dựa trên các điều khoản và điều kiện hợp pháp này, Quý vị có thể trao đổi Thiết bị Đủ điều kiện của mình (như được định nghĩa dưới đây) qua Cửa hàng Trực tuyến của Apple. Điều khoản đã được thiết lập dưới đây sẽ áp dụng cho bất kỳ thỏa thuận nào giữa PCS về việc trao đổi Thiết bị Đủ điều kiện từ Quý vị (“Hợp đồng”). Trước khi trao đổi bất kỳ Thiết bị Đủ điều kiện nào, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản này và đảm bảo rằng Quý vị đã hiểu. Quý vị phải đồng ý với các điều khoản này. Nếu từ chối chấp nhận những Điều khoản này, Quý vị sẽ không thể trao đổi bất kỳ Thiết bị Đủ điều kiện nào với chúng tôi.

Nếu nhận được bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi và Luật Bảo vệ Dữ liệu liên quan. Vui lòng dành thời gian để đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vì thông tin này bao gồm các điều khoản quan trọng sẽ áp dụng đối với Quý vị.

Quý vị hiểu, thừa nhận và đồng ý với Dịch vụ Trao đổi là do PCS mà không phải Apple cung cấp. Apple không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Quý vị liên quan đến Dịch vụ Trao đổi và quý vị đồng ý không buộc Apple phải chịu trách nhiệm liên quan đến Dịch vụ Trao đổi mình nhận được.

Định nghĩa

“Dịch vụ Trao đổi” nghĩa là Trao đổi Thiết bị Đủ điều kiện và việc chúng tôi mua Thiết bị Đủ điều kiện nhằm cấp cho Quý vị một khoản tín dụng khi mua một sản phẩm Apple mới.

“Quý vị”, “của Quý vị” nghĩa là người bán cho PCS Thiết bị Đủ điều kiện của họ thông qua Dịch vụ Trao đổi này và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

“Thiết bị Đủ điều kiện” nghĩa là bất kỳ thiết bị nào theo kết luận của chúng tôi là đủ điều kiện tham gia Dịch vụ Trao đổi này.

Bảo đảm

Quý vị đại diện và bảo đảm rằng:

  • Quý vị là chủ sở hữu duy nhất của Thiết bị Đủ điều kiện hoặc đã được chủ sở hữu của Thiết bị Đủ điều kiện ủy quyền và họ có thể đưa ra quyết định liên quan đến Thiết bị Đủ điều kiện đó;
  • Không có quyền cầm giữ, cản trở hoặc quyền lợi bảo đảm trong hoặc gắn liền với Thiết bị Đủ điều kiện và không có bên nào khác có lợi ích hợp pháp trong đó;
  • Các bộ phận mà quý vị tìm cách tái chế thông qua Dịch vụ Trao đổi sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba (bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác);
  • Quý vị không phải là đại lý bán hàng của Apple;
  • Thiết bị Đủ điều kiện không phải là hàng giả, hàng ăn cắp hoặc lừa đảo;
  • Quý vị ít nhất đã 18 tuổi; và
  • Quý vị có năng lực pháp lý để ký kết một hợp đồng ràng buộc.

Chuyển quyền sở hữu sang PCS

Khi cả (i) Apple nhận và kiểm tra Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị; (ii) Quý vị chấp nhận mức giá phải trả cho Thiết bị Đủ điều kiện của mình; và (iii) hoàn tất thanh toán khoản tín dụng dành cho Quý vị khi mua Thiết bị Đủ điều kiện, quyền sở hữu đối với Thiết bị Đủ điều kiện đó chuyển từ Quý vị sang PCS và Quý vị từ chối mọi quyền, quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền nào khác, quyền sở hữu hoặc lợi ích trong và đối với Thiết bị Đủ điều kiện hoặc bất kỳ bộ phận nào chứa trong thiết bị đó.

Rủi ro mất mát

Rủi ro mất mát trong Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị sẽ chuyển cho chúng tôi sau khi: (i) Apple nhận được Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị; và (ii) hoàn tất thanh toán khoản tín dụng cấp cho Quý vị khi mua Thiết bị Đủ điều kiện. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào liên quan đến quá trình Quý vị gửi cho chúng tôi một thiết bị đã hỏng pin dưới bất kỳ hình thức nào.

Cân nhắc đối với Thiết bị Đủ điều kiện

Quý vị đồng ý rằng giá trị mà Quý vị nhận được từ Apple thay mặt cho PCS đối với Thiết bị Đủ điều kiện của họ sẽ dưới hình thức khoản tín dụng được sử dụng để mua một sản phẩm Apple mới. Không có thay thế bằng tiền mặt và không thể sử dụng khoản tín dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích đã nêu trên. Việc cung cấp khoản tín dụng sẽ đáp ứng đầy đủ mọi nghĩa vụ thanh toán cho Thiết bị Đủ điều kiện của PCS.

Các phụ kiện bổ sung đã được gửi cùng với thiết bị của Quý vị và không phải do chúng tôi yêu cầu sẽ không được gửi trả lại cho quý vị.

Dữ liệu được lưu trữ trên Thiết bị Đủ điều kiện

Quý vị có trách nhiệm:

  • Tháo thẻ sim của mình (“SIM”) và bất kỳ thẻ nhớ nào ra trước khi trao đổi Thiết bị Đủ điều kiện của mình. SIM và thẻ nhớ có thể chứa thông tin riêng tư và có thể cho phép sử dụng trái phép thời gian phát mạng của hoặc thông tin cá nhân của quý vị. Nếu không tháo SIM hoặc thẻ nhớ, nghĩa là Quý vị đồng ý miễn trừ cho chúng tôi tất cả khiếu nại, mất hoặc hỏng liên quan đến việc sử dụng SIM hoặc thẻ nhớ phát sinh trước, hoặc sau khi nhận được Thiết bị Đủ điều kiện từ Quý vị. bất kỳ SIM hoặc thẻ nhớ nào mà chúng tôi nhận được đều không được hoàn trả và sẽ bị thải bỏ;
  • Xóa và gỡ tất cả các tệp tin và dữ liệu cá nhân, dù là ở hình thức thông tin chi tiết về cá nhân, SMS, ảnh, trò chơi, bài hát hay các dữ liệu khác, (“Dữ liệu”) khỏi Thiết bị Đủ điều kiện; và vui lòng tham khảo nội dung (i) đối với các thiết bị Apple, hướng dẫn của Apple về việc xóa Dữ liệu, lưu trữ Dữ liệu vào iCloud hoặc các phương án sao lưu dự phòng khác, và đặt lại Thiết bị Đủ điều kiện về cài đặt gốc (ii) đối với các nhà sản xuất khác, hướng dẫn của họ về việc xóa Dữ liệu, lưu trữ Dữ liệu vào đám mây hoặc phương án sao lưu dự phòng khác, và đặt lại Thiết bị Đủ điều kiện về cài đặt gốc.
  • Tắt chế độ ‘Find My’ (Tìm Máy) hoặc chế độ tương tự trên Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị, nếu đó là Thiết bị Đủ điều kiện của Apple.

Nếu nhận được Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị mà vẫn còn Dữ liệu trong đó, chúng tôi có thể từ chối Thiết bị Đủ điều kiện và hủy Hợp đồng. Vui lòng đảm bảo Quý vị đã gỡ tất cả dữ liệu và đặt lại Thiết bị Đủ điều kiện về cài đặt gốc (chế độ sẽ xóa toàn bộ dữ liệu) trước khi gửi đi để trao đổi.

Khi gửi Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị cho chúng tôi, nghĩa là Quý vị đồng ý miễn trừ chúng tôi khỏi tất cả các khiếu nại, mất hoặc hỏng liên quan đến SIM, Dữ liệu hoặc Thiết bị Đủ điều kiện. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bảo mật, bảo vệ, khả năng bảo mật hoặc việc sử dụng Dữ liệu hoặc SIM đó.

Sau khi đã gửi cho chúng tôi, Quý vị sẽ không thể lấy lại bất kỳ Dữ liệu hoặc nội dung nào khác từ Thiết bị Đủ điều kiện, dù đã lưu trữ trên Thiết bị Đủ điều kiện hoặc thẻ nhớ.

Quý vị đồng ý là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc lưu giữ riêng bản sao lưu dự phòng của bất kỳ Dữ liệu nào trước khi gửi Thiết bị Đủ điều kiện của quý vị cho chúng tôi. Quý vị cũng đồng ý là đã thực hiện tất cả các bước phù hợp để loại bỏ và xóa Dữ liệu được coi là riêng tư và bí mật. Cả PCS và Apple đều không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với tất cả mọi Dữ liệu bị mất.

Trong trường hợp chúng tôi nhận được Thiết bị Đủ điều kiện khi bật Thiết bị Đủ điều kiện lên, có vẻ như thiết bị đó chưa được đặt lại về cài đặt gốc và Dữ liệu ngay lập tức hiển thị rõ ràng trên màn hình, thì theo đây, Quý vị cho phép chúng tôi thực hiện các hành động phù hợp để xóa sạch hoặc gỡ bất kỳ Dữ liệu nào đã lưu khỏi Thiết bị Đủ điều kiện bằng cách đặt lại Thiết bị Đủ điều kiện về cài đặt gốc theo hướng dẫn đã khuyến nghị của Apple hoặc nhà sản xuất rồi sử dụng các chức năng đặt lại trên Thiết bị Đủ điều kiện để thực hiện như vậy. PCS sẽ không có nghĩa vụ nào liên quan đến việc xóa sạch hoặc gỡ Dữ liệu đó. PCS không chịu trách nhiệm cho việc không bảo lưu được tính toàn vẹn hoặc khả năng bảo mật của tất cả mọi Dữ liệu, và không đảm bảo hoặc cam kết rằng việc đặt lại Thiết bị Đủ điều kiện về cài đặt gốc sẽ xóa vĩnh viễn tất cả mọi Dữ liệu hoặc thông tin cá nhân.

Quy trình Trao đổi Thiết bị Đủ điều kiện của Sản phẩm

Apple sẽ hướng dẫn Quý vị qua lần lượt các bước cần thực hiện để trao đổi Thiết bị Đủ điều kiện với chúng tôi. Quá trình trao đổi sẽ giúp Quý vị kiểm tra và sửa bất kỳ lỗi nào trước khi gửi đơn bán hàng cho chúng tôi.

Đối với quy trình Trao đổi qua Cửa hàng Trực tuyến của Apple. Nếu muốn bán Thiết bị Đủ điều kiện theo khuôn khổ Chương trình Trao đổi qua Cửa hàng Trực tuyến của Apple, Quý vị phải gửi một đề xuất cho PCS bằng cách trả lời các câu hỏi Trao đổi trên Cửa hàng Trực tuyến của Apple.

Nếu thiết bị của Quý vị là một Thiết bị Đủ điều kiện và quý vị chấp thuận các điều khoản này, Apple sẽ cung cấp cho quý vị Giá trị Trao đổi Ước tính mà PCS dự định sẽ thanh toán cho Quý vị để mua thiết bị mà quý vị đang đề xuất bán. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng điều này không có nghĩa là đề xuất của Quý vị đã được chấp thuận hoặc hợp đồng đã được ký kết. Giá trị Trao đổi Ước tính được đề xuất phụ thuộc vào việc quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản này và còn phụ thuộc vào cả quá trình Apple thu nhận cũng như kiểm tra sẽ thực hiện sau khi nhận được thiết bị của quý vị. Khi hoàn thành các câu hỏi Trao đổi và gửi phản hồi của mình đi, Quý vị đã lập một đề xuất ràng buộc để tham gia ký kết một hợp đồng với chúng tôi.

Trước thời điểm thiết bị được vận chuyển đi, Quý vị có thể thu hồi đề xuất của mình bằng cách không tiến hành vận chuyển Thiết bị Trao đổi của Quý vị đó cho chúng tôi nữa. Sau khi bên nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nhận được thiết bị, Quý vị sẽ không thể thu hồi hoặc hủy đề xuất trao đổi được nữa.

Để nhận bản Giá trị Trao đổi Ước tính hoặc Giá trị Duyệt lại (được định nghĩa dưới đây), để có thể áp dụng được, Apple phải nhận được thiết bị của Quý vị trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày của báo giá lần đầu. Để gửi thiết bị của mình cho Apple, Quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn mà Apple đã cung cấp cho Quý vị. Nếu không gửi được thiết bị của mình trong khoảng thời gian này, Quý vị có thể nhận được Giá trị nhỏ hơn so với Giá trị Trao đổi Ước tính đã báo giá cho Quý vị.

Khi nhận được thiết bị của Quý vị, Apple sẽ thực hiện kiểm tra để xác định xem thiết bị đó có đúng với nội dung mô tả mà quý vị đã cung cấp cho Cửa hàng Trực tuyến của Apple hay không. Bất kỳ nội dung mô tả về thiết bị nào mà không đúng hoặc không chính xác đều có thể dẫn đến kết quả là chúng tôi phải đánh giá lại Giá trị Trao đổi Ước tính đã báo giá và phải đưa ra một giá trị duyệt lại.

Trong khi thực hiện kiểm tra, ngoài các nội dung khác thì quá trình khám máy sẽ tập trung vào mẫu và tình trạng của thiết bị. Nếu mẫu máy và hoặc tình trạng của thiết bị khác với mô tả mà Quý vị đã cung cấp trên Cửa hàng Trực tuyến của Apple, thì Giá trị Trao đổi Ước tính sẽ được điều chỉnh. Quý vị sẽ nhận được một email từ Apple sau khi nhận được thiết bị của Quý vị, email này sẽ (1) xác nhận Giá trị Trao đổi Ước tính đã đề xuất, hoặc (2) gửi lại một đề xuất hoàn giá khác để Quý vị xem xét chấp thuận.

Nếu chính Apple kết luận chắc chắn thông qua quá trình khám máy rằng Thiết bị Trao đổi của Quý vị tương ứng với mô tả kỹ thuật Quý vị đã cung cấp trong đề xuất bằng cách trả lời các câu hỏi Trao đổi và phù hợp với Giá trị Trao đổi Ước tính, thì Apple sẽ cấp cho Quý vị khoản tín dụng như đã nêu trong mục có tiêu đề Cân nhắc đối với Thiết bị Đủ điều kiện ở trên.

Nếu thông qua quá trình khám máy, chính Apple kết luận chắc chắn rằng tình trạng của thiết bị đó không tương ứng với mô tả kỹ thuật mà Quý vị đã cung cấp trong bản đề xuất bằng cách trả lời các câu hỏi Trao đổi và cũng không phù hợp với Giá trị Trao đổi Ước tính, thì PCS sẽ từ chối đề xuất của Quý vị và Apple sẽ thay mặt PCS để gửi đề xuất hoàn giá cho quý vị trong đó nêu giá trị duyệt lại đối với thiết bị của Quý vị (“Giá trị Duyệt lại”). Nếu quý vị chấp thuận đề xuất hoàn giá cho Giá trị Duyệt lại, Quý vị phải thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp để ký kết hợp đồng. Đề xuất hoàn giá này sẽ căn cứ vào yêu cầu của chúng tôi và tình trạng thực tế của thiết bị của Quý vị. Quý vị có thể chấp thuận đề xuất hoàn giá trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày e-mail có đề xuất hoàn giá được gửi đi.

PCS và Apple không chịu trách nhiệm về việc không gửi được email do email là rác hoặc bộ lọc thư rác.

Nếu Quý vị chấp thuận đề xuất hoàn giá, hợp đồng với PCS sẽ được kết kết với Giá trị Duyệt lại và Apple sẽ cấp cho Quý vị khoản tín dụng như đã nêu trong mục có tiêu đề Cân nhắc đối với Thiết bị Đủ điều kiện ở trên. Vui lòng lưu ý rằng có thể mất vài ngày thì Quý vị mới nhận được khoản tín dụng đối với Sản phẩm Apple của mình. Nếu Quý vị từ chối đề xuất hoặc nếu chúng tôi không nhận được thông tin chấp thuận của Quý vị trong vòng năm (5) ngày làm việc, Apple sẽ gửi trả thiết bị về địa chỉ của Quý vị và miễn phí vận chuyển. Vui lòng đợi đến 10 ngày làm việc để nhận lại thiết bị của mình. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó mà chúng tôi không thể gửi trả lại thiết bị của Quý vị, thì chúng tôi sẽ có nghĩa vụ thanh toán số tiền bằng với Giá trị Trao đổi Ước tính. Nếu quý vị yêu cầu hoàn trả thiết bị nhưng lại không nhận được hoặc từ chối nhận thiết bị đó trong vòng 60 ngày, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt quyền sở hữu của quý vị đối với thiết bị đó. Tất cả quyền và lợi ích trong các bộ phận có trong thiết bị đó đều được coi là đã bị từ bỏ và được chuyển giao cho chúng tôi.

Không thể hoàn trả lại Thiết bị Đủ điều kiện trong bất kỳ trường hợp nào khi Quý vị đã nhận được khoản tín dụng đối với Thiết bị Đủ điều kiện của mình từ Apple khi thay mặt cho PCS.

Hợp đồng được lập như thế nào giữa quý vị và chúng tôi

Không có nội dung nào trong tài liệu này cấu thành đề xuất từ chúng tôi về việc bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.

Việc gửi Thiết bị Đủ điều kiện cho chúng tôi sẽ không cấu thành đề xuất từ Quý vị về việc bán Thiết bị Đủ điều kiện đó cho chúng tôi để đổi lấy khoản tín dụng đối với việc mua một sản phẩm mới của Apple (“Đề xuất của Quý vị”). Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng điều này không có nghĩa là Đề xuất của Quý vị đã được chấp thuận.

Sẽ không có Hợp đồng nào được lập ra cho đến khi chúng tôi chấp thuận Đề xuất của Quý vị, và quý vị nhận được khoản tín dụng.

Bất kỳ Khoản tín dụng nào cũng sẽ được cung cấp trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận và Khám máy (lưu trong trường hợp đề xuất được duyệt lại theo những Điều khoản này).

Thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp

Quý vị thừa nhận rằng là một phần của nghĩa vụ cấp phép của chúng tôi, thông tin cá nhân của Quý vị cùng với số sê-ri của Thiết bị Đủ điều kiện có thể được gửi đến hệ thống dữ liệu của cảnh sát để xác minh và hỗ trợ việc kiểm tra các tài sản bị mất hoặc vị đánh cắp. Nếu Thiết bị Đủ điều kiện được đăng ký là bị mất hoặc bị đánh cắp, PCS sẽ giữ thiết bị đó lại theo pháp luật và hướng dẫn của địa phương. Thiết bị Đủ điều kiện đó sẽ KHÔNG được hoàn trả lại cho Quý vị và cũng sẽ không có bất kỳ khoản tín dụng nào được cung cấp cho Quý vị trừ khi Quý vị có thể chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đối với Thiết bị Đủ điều kiện đó trong vòng 28 ngày. Quý vị có trách nhiệm thông báo cho Apple và PCS biết rằng Quý vị đang phản đối kết luận này. Nếu Khách hàng không thể chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với Thiết bị Đủ điều kiện đó, thiết bị sẽ được xử lý theo pháp luật và hướng dẫn của địa phương.

Sẽ không có khoản thanh toán hay khoản tín dụng nào gửi tới cho Quý vị nếu Thiết bị Đủ điều kiện nhận được đã Bị khóa, bị đánh cắp hoặc Giả.

PCS có quyền từ chối hoặc hủy bỏ tư cách tham gia của Quý vị trong Chương trình Trao đổi, có hoặc không có thông báo trước, nếu chúng tôi tin rằng sự tham gia của Quý vị đang tạo điều kiện cho mục đích lừa đảo hoặc phi pháp.

Quyền thay đổi quyết định

Khi đồng ý bán cho chúng tôi Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị và chấp nhận thanh toán, Quý vị thể hiện rõ ràng đồng ý từ bỏ tất cả mọi quyền. Quý vị có thể phải thay đổi quyết định và chấm dứt giao dịch với chúng tôi.

Điều khoản và Điều kiện chung

Dịch vụ Trao đổi này được cung cấp chỉ phục vụ mục đích hợp pháp, và Quý vị đồng ý đảm bảo Apple và PCS và tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, công ty con hoặc đại lý không bị và không phải chịu bất kỳ khiếu nại nào chống lại bất kỳ ai trong số họ phát sinh từ quá trình thay mặt Quý vị thực hiện Dịch vụ Trao đổi này hoặc do bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào của Quý vị.

Trừ khi được quy định trong các điều khoản này, không thể hoàn trả Thiết bị Đủ điều kiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi Quý vị đã nhận được khoản tín dụng cho Thiết bị Đủ điều kiện cuar mình từ Apple khi thay mặt cho PCS.

Quý vị hiểu và đồng ý rằng PCS có thể không hoàn trả Thiết bị Đủ điều kiện cho quý vị nếu khi thực hiện như vậy sẽ vi phạm bất kỳ luật, quy chế, quy định, chính sách quy định, hướng dẫn hoặc quy tắc ngành, hay quy tắc, quy định, công cụ, chỉ thị chính thức, hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chính phủ, liên chính phủ hoặc siêu quốc gia nào

Khi tham gia Chương trình Trao đổi, Quý vị hiểu và đồng ý rằng PCS, chi nhánh, đối tác và đại lý của PCS có thể sẽ cần phải thu thập, xử lý, truyền, duy trì, chia sẻ, và sử dụng một số thông tin cá nhân của quý vị, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên quan đến phương tiện thanh toán của quý vị, nhằm thực hiện dịch vụ và tuân thủ nghĩa vụ theo Chương trình Trao đổi. Trong tất cả mọi trường hợp, PCS sẽ xử lý thông tin của quý vị theo Chính sách Bảo mật của PCS đã nêu dưới đây.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại mà Quý vị phải gánh chịu và tổn thất hoặc thiệt hại đó là kết quả tuy có thể lường trước được nhưng vì chúng tôi vi phạm bất kỳ hợp đồng nào với Quý vị hoặc do sơ suất của chúng tôi mà gây ra. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào không lường trước được. Tổn thất hoặc thiệt hại là có thể lường trước được nếu tổn thất hoặc thiệt hại đó là hậu quả rõ ràng của hành vi vi phạm của chúng tôi hoặc đã được Quý vị và chúng tôi dự tính vào thời điểm chúng tôi chấp nhận đề xuất bán hàng của Quý vị. Quý vị cũng đồng ý rằng tổng số khoản phải trả của PCS cho quý vị sẽ không vượt quá số tiền được cung cấp cho Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị. Theo bất kỳ cách nào, chúng tôi cũng không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, lừa đảo hoặc xuyên tạc gian dối của chúng tôi hoặc do vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định của pháp luật.

Theo điều khoản trên, trong mọi trường hợp, cả PCS và Apple đều không chịu trách nhiệm pháp lý cho dù là trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc nếu không thì đối với bất kỳ a) tổn thất về lợi nhuận, bán hàng hoặc kinh doanh hoặc doanh thu; hoặc b) mất hoặc hỏng dữ liệu hoặc thông tin; hoặc c) mất cơ hội hoặc d) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào phát sinh từ Dịch vụ Trao đổi này.

Toàn bộ khoản phải trả của PCS và chi nhánh của họ, nếu có, dù là trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc nếu không thì đối với Dịch vụ Trao đổi này sẽ không vượt quá 100% giá trị của khoản tín dụng cho Thiết bị Đủ điều kiện.

Đây là Hợp đồng giữa Quý vị và chúng tôi. Không có cá nhân nào khác có bất kỳ quyền nào để thực thi các điều khoản của hợp đồng.

Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào với Quý vị cho một tổ chức khác, miễn là quyền và trải nghiệm của Quý vị khi sử dụng dịch vụ không bị việc chuyển nhượng đó ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị biết bằng văn bản nếu có việc này. Quý vị không được chuyển bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình theo bất kỳ hợp đồng nào trừ khi chúng tôi đồng ý.

Nếu bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) trong những Điều khoản này được nhận định là phi pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo bất kỳ luật hiện hành nào, trong phạm vi khi điều khoản đó là tách dời khỏi các điều khoản còn lại, điều khoản đó sẽ được coi là bị bỏ ra khỏi những Điều khoản này và sẽ không thể ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

Nếu chúng tôi không yêu cầu quý vị thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của của Quý vị theo những Điều khoản này, hoặc khi chúng tôi không thực thi hoặc trì hoãn thực thi quyền của chúng tôi, điều đó sẽ không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ quyền của mình và cũng không có nghĩa là quý vị không phải tuân thủ theo các nghĩa vụ đó. Nếu chúng tôi bỏ qua việc Quý vị không thực hiện, chúng tôi sẽ chỉ thông báo sẽ bỏ qua bằng văn bản, và điều đó sẽ không có nghĩa là chúng tôi sẽ tự động bỏ qua bất kỳ lần không thực hiện nghĩa vụ nào của Quý vị sau này.

Cả hai bên chúng tôi đều sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào cho việc không thực hiện, hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ của mình theo những Điều khoản này mà do sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi gây ra (bao gồm nhưng không hạn chế ở đình công, cháy, đại dịch, bão, lũ lụt hoặc các thiên tai khác, hoặc sự cố của mạng viễn thông hoặc không có khả năng sử dụng phương tiện giao thông).

Nếu một trong hai bên chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ của mình do bất kỳ sự kiện nào ngoài tầm kiểm soát, bên bị ảnh hưởng sẽ liên hệ với bên còn lại càng sớm càng tốt và sẽ thực hiện các bước để giảm thiểu ảnh hưởng của bất kỳ sự cố gây ra trì hoãn nào. Nếu thực hiện điều này, nghĩa vụ của bên đó sẽ được đình chỉ trong thời gian xảy ra sự việc ngoài tầm kiểm soát của họ và sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn nào do sự việc đó gây ra.

ác Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam, bất kể xung đột về các nguyên tắc hoặc điều khoản và các tòa án của Việt Nam sẽ có thẩm quyền độc quyền để xét xử bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này.

Trao đổi giữa chúng ta

Quý vị có thể liên hệ với Cửa hàng Trực tuyến của Apple về bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chương trình Trao đổi.

Bán lại Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị

Quý vị qua đây đồng ý rằng PCS có thể bán lại hoặc chuyển nhượng Thiết bị Đủ điều kiện của Quý vị cho bên thứ ba nếu trước khi bán hoặc chuyển nhượng đã đặt lại Thiết bị Đủ điều kiện (nếu cần thiết) về Cài đặt gốc ban đầu.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH PCS Wireless Việt Nam (“PCS” “bên chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của quý vị.

Chính sách Bảo mật (“Chính sách”) này thiết lập ra cơ sở cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ quý vị hoặc quý vị cung cấp cho chúng tôi trong khuôn khổ Chương trình Trao đổi qua Cửa hàng Trực tuyến của Apple (“Chương trình Trao đổi”) và sẽ được chúng tôi xử lý trong phạm vi Apple, Inc. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Apple Việt Nam (cũng là “Apple”) cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của quý vị, họ thu thập dữ liệu cá nhân này từ quý vị và chuyển cho chúng tôi để thực hiện Chương trình Trao đổi, hoặc nếu quý vị trực tiếp cung cấp cho PCS dữ liệu cá nhân của mình.

Vui lòng đọc kỹ các mục sau để hiểu được các quy trình chúng tôi tuân thủ để xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị.

Chính sách này không áp dụng cho các trang web của đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả nếu các trang web của họ được liên kết với Chương trình Trao đổi của chúng tôi.

1. Dữ liệu Cá nhân

“Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ dữ liệu nào như được định nghĩa theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, địa chỉ IP của quý vị (địa chỉ “Giao thức Internet”) hoặc dữ liệu về vị trí của quý vị.

2. Dữ liệu Cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ quý vị

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu sau đây từ quý vị:

2.1 Dữ liệu quý vị cung cấp cho chúng tôi

Quý vị có thể cung cấp chúng tôi dữ liệu về bản thân bằng cách tham gia Chương trình Trao đổi của chúng tôi hoặc bằng cách trao đổi thông tin với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc nếu không thì trong khuôn khổ Chương trình Trao đổi qua đối tác kinh doanh Apple của chúng tôi. Dữ liệu này bao gồm dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trong đề nghị của quý vị (tức là các câu hỏi Trao đổi) cũng như bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đã cung cấp cho chúng tôi khi gửi cho chúng tôi thiết bị mà quý vị đề nghị (“Thiết bị Trao đổi”). Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân có thể có trong Thiết bị Trao đổi của Quý vị theo Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Trao đổi của chúng tôi. Thông tin quý vị chia sẻ với chúng tôi có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài chính và thẻ tín dụng.

2.2 Dữ liệu chúng tôi nhận được từ các nguồn khác.

Chúng tôi có thể thu được dữ liệu về quý vị từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu công khai, đối tác kinh doanh của chúng tôi và các bên thứ ba khác.

3. Sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị như sau:

3.1 Dữ liệu quý vị cung cấp cho chúng tôi:

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân quý vị đã cung cấp cho chúng tôi nhằm thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ hợp đồng được ký kết giữa quý vị và chúng tôi qua Chương trình Trao đổi của chúng tôi và nhằm cung cấp cho quý vị thông tin cần để thực hiện hợp đồng. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi qua e-mail hoặc điện thoại trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Dữ liệu cá nhân của Quý vị sẽ không được sử dụng vì mục đích quảng cáo và không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

3.2 Dữ liệu chúng tôi nhận được từ các nguồn khác:

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ dữ liệu do các nguồn khác cung cấp (mục 3.2) để xác nhận xem một thiết bị di động nào đó đã bị báo cáo là đã mất hoặc bị đánh cắp hay chưa hoặc để tìm kiếm cơ sở dữ liệu IMEI và ngăn chặn và chống lại tình trạng lừa đảo. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi đã thu thập được thông tin. Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu này với dữ liệu mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như đã nêu tại mục 3.1. Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ dữ liệu này và dữ liệu tổng hợp vì mục đích đã nêu trên và/hoặc bất kỳ mục đích nào theo pháp luật hiện hành (tùy theo loại dữ liệu chúng tôi nhận được).

4. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị

Cơ sở pháp lý mà chúng tôi áp dụng để xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị như mô tả trong Chính sách này tùy thuộc vào dữ liệu cá nhân được quan tâm và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân đó. Theo quy định chung, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo một cơ sở pháp lý trở lên được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

5. Truyền dữ liệu

PCS có thể chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho các công ty khác thuộc Tập đoàn PCS để xử lý trong phạm vi cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Khi thực hiện như vậy, dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được chuyển đến trụ sở chính của PCS Wireless LLC tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác so với quốc gia của Quý vị. Nhằm bảo vệ đúng cách cho thông tin cá nhân của Quý vị khi các thông tin này được chuyển đi, chúng tôi có các thỏa thuận theo hợp đồng (khi cần thiết) với công ty con, chi nhánh và đối tác kinh doanh của chúng tôi liên quan đến các lần chuyển đó. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chuyển đi. Tự PCS Wireless LLC sẽ xử lý dữ liệu theo các hướng dẫn của chúng tôi và cũng được ràng buộc bởi Chính sách này. Quý vị thông qua đây đồng ý cho chuyển dữ liệu cá nhân của mình vì mục đích thực hiện Chương trình Trao đổi.

6. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện được các mục đích của chúng tôi khi thu thập các dữ liệu đó, bao gồm để tuân thủ theo bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào..

Dữ liệu do quý vị cung cấp sẽ nhìn chung sẽ không được giữ lại lâu hơn khoảng thời gian lưu trữ là sáu năm theo yêu cầu của luật thương mại và thuế.

7. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Những thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và nếu phù hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua email. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để biết các thông tin cập nhật hoặc những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.