PCS Excelsior Wireless Coöperatief UA Inruilvoorwaarden

 

Dit apparaatinruilprogramma “inruilprogramma” is een service die aan u wordt geleverd door PCS Excelsior Wireless Coöperatief U.A. (“PCS “wij”, “ons”, “onze”), als onderdeel van een contractuele service die PCS levert aan Apple (“Apple”). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer 77551788 en met maatschappelijke zetel te Coenecoop 15, 2741PG, Waddinxveen, Zuid-Holland, Nederland. Ons BTW-nummer is NL 861044010B01. Apple biedt klantenservice voor het inruilprogramma, inclusief het bepalen of uw apparaat in aanmerking komt voor inruil, het in bezit nemen van uw apparaat en het inspecteren van uw apparaat, maar u begrijpt dat het inruilprogramma en deze voorwaarden alleen tussen u en PCS gelden.

Op deze pagina vindt u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden (de “voorwaarden”) waarop u, de klant, uw in aanmerking komende apparaat (zoals hieronder gedefinieerd) kunt inruilen bij een Apple Store of via Apple Online Store. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen u en PCS voor de inruil van een in aanmerking komend apparaat van u (het “contract”). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een in aanmerking komend apparaat inruilt. U moet akkoord gaan met deze voorwaarden. Als u weigert deze voorwaarden te accepteren, kunt u geen in aanmerking komend apparaat bij ons inruilen.

We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen in overeenstemming met ons privacybeleid en relevante gegevensbeschermingswetten. Neem de tijd om ons privacybeleid te lezen, aangezien het belangrijke voorwaarden bevat die op u van toepassing zijn.

De klant begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat de inruilservice wordt geleverd door PCS en niet door Apple. Apple is niet aansprakelijk jegens de klant met betrekking tot de inruilservice en stemt ermee in Apple niet verantwoordelijk te houden met betrekking tot de ontvangen inruilservice.

 

Definities

 

“Inruilservice” betekent de inruil van het in aanmerking komende apparaat en de aankoop door ons van het in aanmerking komende apparaat als tegenprestatie voor het verstrekken van een tegoed aan de klant voor de aankoop van een nieuw Apple-product.

“Klant” of “u”, “uw” betekent de persoon die deze inruilservice gebruikt en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

“In aanmerking komend apparaat” betekent elk apparaat dat in aanmerking komt voor deze inruilservice, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald.

 

Klantgaranties

U verklaart en garandeert dat:

 • U de enige eigenaar bent van het in aanmerking komende apparaat of geautoriseerd bent door de eigenaar van het in aanmerking komende apparaat en dat deze in staat is beslissingen te nemen met betrekking tot het in aanmerking komende apparaat;
 • Er geen pandrechten, lasten of veiligheidsbelangen op of verbonden zijn aan het in aanmerking komende apparaat en dat geen enkele andere partij er een wettelijk belang bij heeft;
 • Alle items die u via de inruilservice probeert te recyclen, geen inbreuk zullen maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden (inclusief auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of ander eigendomsrecht);
 • U geen Apple-wederverkoper bent;
 • het in aanmerking komende apparaat niet vervalst, gestolen of frauduleus is;
 • U minimaal 18 jaar bent;
 • U inwoner bent van een van de volgende: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië of Spanje; en
 • U wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan.

 

Eigendomsoverdrachten naar PCS

 

Bij zowel (i) Apple’s ontvangst van uw in aanmerking komende apparaat; en (ii) voltooiing van de betaling van een tegoed aan u voor het in aanmerking komende apparaat, eigendomstitel in het in aanmerking komende apparaat wordt overgedragen van u, de klant, aan PCS en u afstand doet van elk verder recht, titel of belang in en op het in aanmerking komende apparaat of alle daarin opgenomen items.

 

Risico van verlies

 

Het risico van verlies van uw in aanmerking komende apparaat wordt op ons overgedragen zodra (i) Apple uw in aanmerking komende apparaat heeft ontvangen; en (ii) de betaling van het tegoed aan u voor het in aanmerking komende apparaat voltooid heeft. Desalniettemin zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig risico in verband met het verzenden van een apparaat met batterijschade.

 

Vergoeding voor in aanmerking komend apparaat

 

De Klant gaat ermee akkoord dat de waarde die hij namens PCS van Apple ontvangt voor zijn in aanmerking komende apparaat in de vorm van een tegoed zal zijn dat zal worden gebruikt voor de aankoop van een nieuw Apple-product of een cadeaukaart. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat u de Apple cadeaubon ontvangt. Er is geen contant geld alternatief en het tegoed kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden of aankopen dan hierboven vermeld. Het verstrekken van het tegoed zal plaatsvinden in volledige nakoming van enige betalingsverplichting voor de aankoop van het in aanmerking komende apparaat door PCS.

Extra accessoires die met uw apparaat zijn meegestuurd en die niet door ons zijn aangevraagd, kunnen niet aan u worden geretourneerd.

 

De verantwoordelijkheid van de klant voor zijn gegevens

 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om:

 • Uw simkaart (de “SIM”) en eventuele geheugenkaart te verwijderen voordat u uw in aanmerking komende apparaat inruilt. De simkaart en geheugenkaart kunnen privégegevens bevatten en kunnen onbevoegd gebruik van uw netwerkzendtijd of uw persoonlijke informatie mogelijk maken. Als u de simkaart of geheugenkaart niet verwijdert, stemt u ermee in ons te vrijwaren van alle claims, verliezen of schade met betrekking tot het gebruik van de simkaart of geheugenkaart die ontstaan voor of na ontvangst van uw in aanmerking komende apparaat. Alle door ons ontvangen simkaarten of geheugenkaarten kunnen niet worden geretourneerd en worden weggegooid;
 • Wis en verwijder alle persoonlijke bestanden en gegevens, in de vorm van persoonsgegevens, sms, foto’s, games, liedjes of andere gegevens, (de “gegevens”) van het in aanmerking komende apparaat; en raadpleeg (i) voor Apple-apparaten, de richtlijnen van Apple voor het verwijderen van gegevens, het opslaan van gegevens naar iCloud of een andere back-up, en het resetten van het in aanmerking komende apparaat naar de fabrieksinstellingen (ii) voor andere fabrikanten, raadpleeg hun richtlijnen voor het verwijderen van gegevens, het opslaan van gegevens naar de Cloud of een andere back-up, en het resetten van het in aanmerking komende apparaat naar de fabrieksinstellingen.
 • Schakel ‘Vind mijn’ of een equivalent daarvan uit op uw in aanmerking komend apparaat, als het een in aanmerking komend Apple-apparaat is.

 

Als we uw in aanmerking komende apparaat ontvangen met gegevens er nog op, kunnen we het in aanmerking komende apparaat afwijzen en het contract annuleren. Zorg ervoor dat u alle gegevens verwijdert en het in aanmerking komende apparaat reset naar de fabrieksinstellingen (waardoor de gegevens worden verwijderd) voordat u het inlevert of opstuurt voor inruil.

Door uw in aanmerking komend apparaat naar ons te verzenden, stemt u ermee in ons te vrijwaren van alle claims, verliezen of schade met betrekking tot de simkaart, gegevens of het in aanmerking komende apparaat. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of het gebruik van dergelijke gegevens of de simkaart.

Het is voor u niet mogelijk om gegevens of andere inhoud van het in aanmerking komende apparaat te verkrijgen, ongeacht of deze is opgeslagen op het in aanmerking komende apparaat of op een geheugenkaart, nadat deze aan ons is verzonden of gegeven.

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent om een afzonderlijke reservekopie van alle gegevens te bewaren voordat u uw in aanmerking komende apparaat naar ons verzendt; en dat u alle redelijke stappen hebt ondernomen om gegevens die als persoonlijk of vertrouwelijk worden beschouwd, te wissen en te verwijderen. Noch PCS, noch Apple aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verloren gegevens.

Wanneer een in aanmerking komend apparaat door ons wordt ontvangen dat, wanneer het in aanmerking komende apparaat is ingeschakeld, niet lijkt te zijn reset naar de fabrieksinstellingen en waarop gegevens direct duidelijk zijn van het scherm, machtigt u ons hierbij om redelijke maatregelen te nemen om eventuele opgeslagen gegevens van het in aanmerking komende apparaat te wissen of verwijderen door het in aanmerking komende apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen in overeenstemming met de aanbevolen richtlijnen van Apple of de fabrikant en door de reset-functies op het in aanmerking komende apparaat te gebruiken. PCS heeft geen verdere verplichtingen met betrekking tot het wissen of verwijderen van de gegevens. PCS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet handhaven van de integriteit of vertrouwelijkheid van gegevens, en garandeert niet dat het resetten van het in aanmerking komende apparaat naar de fabrieksinstellingen de gegevens of persoonlijke informatie permanent zal verwijderen.

 

Inruilproces voor in aanmerking komende producten

 

Apple leidt u door de stappen die u moet nemen om een in aanmerking komend apparaat bij ons in te ruilen. Met het inruilproces kunt u eventuele fouten controleren en corrigeren voordat u uw verkooporder bij ons indient.

 

Voor inruilen via de Apple Store. Als u een in aanmerking komend apparaat wilt verkopen onder het inruilprogramma, moet u Apple toestemming geven om het apparaat dat u aanbiedt aan PCS te verkopen, te inspecteren. Als uw apparaat een in aanmerking komend apparaat is, zal Apple u het bedrag verstrekken dat PCS u voor uw apparaat zal betalen. Als u akkoord gaat met het vermelde bedrag en akkoord gaat met deze voorwaarden, zal Apple u namens PCS het volledige bedrag betalen dat aan u is geciteerd zoals hierboven uiteengezet in de sectie met de titel Vergoeding voor in aanmerking komend apparaat op het moment dat u het bezit van uw apparaat aan Apple overdraagt.

Voor inruilen via de Apple Online Store. Als u een in aanmerking komend apparaat onder het inruilprogramma wilt verkopen via de Apple Online Store, moet u een bod indienen bij PCS door de inruilvragen in de Apple Online Store te beantwoorden.

Als uw apparaat een in aanmerking komend apparaat is en u deze voorwaarden accepteert, zal Apple u de geschatte inruilwaarde verstrekken die PCS bereid is u te betalen voor het apparaat dat u aanbiedt te verkopen. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw aanbod is geaccepteerd of dat er al een contract is gesloten. De aangeboden geschatte inruilwaarde is onderworpen aan uw strikte naleving van deze voorwaarden en blijft onderworpen aan de ontvangst en inspectie die Apple zal uitvoeren nadat het uw apparaat heeft ontvangen. Door de inruilvragen in te vullen en uw antwoorden in te dienen, doet u een bindend aanbod om een contract met ons aan te gaan.

U kunt uw aanbieding intrekken totdat het apparaat is verzonden door ons uw inruilapparaat niet op te sturen. Nadat het apparaat is ontvangen door de verzendserviceprovider, is het niet meer mogelijk om uw inruilaanbod te annuleren.

Om de geschatte inruilwaarde of herziene waarde (hieronder gedefinieerd) te ontvangen, moet uw apparaat binnen veertien (14) dagen na de datum van de oorspronkelijke offerte door Apple zijn ontvangen. Om uw apparaat naar Apple te verzenden, moet u strikt de instructies volgen die door Apple aan u zijn verstrekt. Als u uw apparaat niet binnen deze tijd verzendt, ontvangt u mogelijk minder dan de geschatte inruilwaarde die aan u is opgegeven.

Na ontvangst van uw apparaat voert Apple een inspectie uit om te bepalen of uw apparaat overeenkomt met de beschrijving die u in de Apple Online Store heeft opgegeven. Eventuele onjuiste of onnauwkeurige apparaatbeschrijvingen kunnen ertoe leiden dat de opgegeven geschatte inruilwaarde opnieuw wordt beoordeeld en resulteren in een herziene waarde.

De keuring zal zich onder meer richten op het model en de staat van het toestel. Als het model en/of de staat afwijkt van de beschrijving die u in de Apple Online Store hebt gegeven, wordt de geschatte inruilwaarde aangepast. Na ontvangst van uw apparaat ontvangt u een e-mail van Apple waarin ofwel (1) de aangeboden geschatte inruilwaarde wordt bevestigd, ofwel (2) u een tegenbod wordt voorgelegd ter aanvaarding.

Als Apple naar eigen goeddunken bij inspectie vaststelt dat uw inruilapparaat overeenkomt met de specificaties die u in de aanbieding hebt gegeven door de inruilvragen te beantwoorden en overeenkomt met de geschatte inruilwaarde, zal Apple u het tegoed verstrekken zoals beschreven in de sectie met de titel Vergoeding voor in aanmerking komend apparaat hierboven.

Als Apple naar eigen goeddunken bij inspectie vaststelt dat de staat van uw apparaat niet overeenkomt met de specificaties die u in het aanbod hebt gegeven door de inruilvragen te beantwoorden en niet overeenkomt met de geschatte inruilwaarde, zal PCS uw bod afwijzen en zal Apple u namens PCS een tegenbod doen met een herziene waarde voor uw apparaat (de “herziene waarde”). Als u het tegenbod voor de herziene waarde accepteert, moet u de gegeven instructies volgen om een contract tot stand te brengen. Het tegenaanbod wordt gebaseerd op onze eisen en de werkelijke staat van uw apparaat. U kunt het tegenbod accepteren binnen vijf (5) werkdagen vanaf de dag dat de e-mail met het tegenbod is verzonden.

PCS en Apple zijn niet aansprakelijk voor het niet bezorgen van e-mails als gevolg van spam-e-mails of junkmail filters.

Als u het tegenaanbod accepteert, wordt het contract met PCS gesloten voor de herziene waarde en zal Apple u het tegoed verstrekken zoals uiteengezet in het gedeelte Vergoeding voor in aanmerking komend apparaat hierboven. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat u de Apple cadeaubon ontvangt. Als u het aanbod afwijst of als we uw aanvaarding niet binnen vijf (5) werkdagen hebben ontvangen, stuurt Apple het apparaat gratis naar uw adres terug. Het kan tot 10 werkdagen duren voordat u uw geretourneerde apparaat ontvangt. Als we u om wat voor reden dan ook uw apparaat niet kunnen terugsturen, zijn we verplicht het bedrag te betalen dat gelijk is aan de geschatte inruilwaarde.

In aanmerking komende apparaten kunnen onder geen enkele omstandigheid worden geretourneerd nadat u namens PCS het tegoed voor uw in aanmerking komende apparaat van Apple hebt ontvangen.

 

Hoe het contract tussen u en ons tot stand komt

 

Niets hierin vormt een aanbod van ons om goederen of diensten te verkopen of te kopen.

Het verzenden van een in aanmerking komend apparaat naar ons vormt een aanbod van u om een dergelijk in aanmerking komend apparaat aan ons te verkopen in ruil voor een tegoed voor de aankoop van een nieuw Apple-product (“uw aanbod”). Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw aanbod is geaccepteerd.

Er wordt geen contract gevormd totdat we uw aanbod hebben geaccepteerd en u het tegoed heeft ontvangen.

Elk tegoed wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst en inspectie verstrekt (behalve wanneer het aanbod wordt herzien in overeenstemming met deze voorwaarden).

Alle offertes en betalingen zijn inclusief btw (indien van toepassing)

 

Verloren of gestolen apparaten

 

U erkent dat als onderdeel van onze licentieverplichting, uw persoonlijke informatie samen met het serienummer van het in aanmerking komende apparaat kan worden ingediend bij het politiegegevenssysteem voor verificatiedoeleinden en om te helpen bij controles op verloren of gestolen eigendommen. Als het in aanmerking komende apparaat is geregistreerd als verloren of gestolen, zal PCS het behouden in overeenstemming met de lokale wetgeving en richtlijnen. Het in aanmerking komende apparaat wordt NIET aan u geretourneerd en er wordt geen tegoed aan u gegeven, tenzij de klant het rechtmatige eigendom van het in aanmerking komende apparaat binnen 28 dagen kan bewijzen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om Apple en PCS te informeren dat zij deze beslissing aanvechten. Als de klant het legitieme eigendom van het in aanmerking komende apparaat niet kan bewijzen, wordt het behandeld in overeenstemming met de lokale wetgeving en richtlijnen.

Er worden geen betalingen of tegoeden gedaan aan klanten voor ontvangen in aanmerking komende apparaten die zijn geblokkeerd, gestolen of vervalst.

PCS behoudt zich het recht voor om uw deelname aan het inruilprogramma te weigeren of te annuleren, met of zonder voorafgaande kennisgeving, als wij van mening zijn dat uw deelname frauduleuze of illegale doeleinden mogelijk maakt.

 

Recht om van gedachten te veranderen

 

Door ermee in te stemmen om ons uw in aanmerking komende apparaat te verkopen en betaling te accepteren, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord afstand te doen van elk recht dat u heeft om van gedachten te veranderen en de transactie met ons te beëindigen.

 

Algemene voorwaarden

 

Deze inruilservice wordt alleen voor wettige doeleinden geleverd en de klant stemt ermee in Apple en PCS en al hun directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of agenten te vrijwaren van en tegen vorderingen die tegen een van hen worden ingediend die voortvloeien uit het uitvoeren van deze inruilservice namens de klant of voor enige schending van deze voorwaarden door de klant.

Behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden, kunnen in aanmerking komende apparaten onder geen enkele omstandigheid worden geretourneerd nadat u namens PCS het tegoed voor uw in aanmerking komende apparaat van Apple hebt ontvangen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat PCS uw in aanmerking komende apparaat niet aan u mag retourneren als dit in strijd zou zijn met een wet, statuut, regelgeving, regelgevend beleid, richtlijn of branchecode, of regel, regelgeving, instrument, officiële richtlijn of richtlijn van enige gouvernementele, intergouvernementele of supranationale instantie.

Indien u een Consument bent, zullen deze voorwaarden geen afbreuk doen aan eventuele wettelijke rechten die u als Consument heeft.

Door deel te nemen aan het inruilprogramma, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het voor PCS, zijn gelieerde ondernemingen, partners en agenten nodig kan zijn om bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en informatie met betrekking tot uw betaalmethode te verzamelen, verwerken, versturen, behouden, delen en gebruiken, om de service- en ondersteuningsverplichtingen uit hoofde van het inruilprogramma uit te voeren. PCS zal uw informatie te allen tijde behandelen in overeenstemming met het onderstaande privacybeleid van PCS.

Wij zijn verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van een contract met u of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het verlies of de schade een duidelijk gevolg was van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat we uw verkoopaanbod accepteren. U stemt er bovendien mee in dat de totale aansprakelijkheid van PCS jegens u het aangeboden bedrag voor uw in aanmerking komende apparaat niet zal overschrijden. We sluiten op geen enkele manier onze aansprakelijkheid uit of beperken deze op geen enkele manier voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of voor enige schending van enige door de wet geïmpliceerde voorwaarden.

Behoudens de bovenstaande clausule, zal PCS noch Apple onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor enig) verlies van winst, verkoop of zaken of inkomsten; of b) verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of c) verlies van kansen of d) enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit deze inruilservice.

De volledige aansprakelijkheid van PCS en hun gelieerde ondernemingen, indien van toepassing, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, met betrekking tot deze inruilservice zal niet meer bedragen dan 100% van de waarde van het tegoed voor het in aanmerking komende apparaat.

Het contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een van de voorwaarden af te dwingen.

We kunnen onze rechten onder elk contract met u overdragen aan een andere organisatie, op voorwaarde dat uw rechten en ervaring bij het gebruik van de diensten niet worden aangetast door die overdracht. Als dit gebeurt, laten we u dit schriftelijk weten. U mag uw rechten en verplichtingen onder een contract niet overdragen, tenzij we hiermee instemmen.

Indien een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder enige toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling, voor zover deze kan worden gescheiden van de overige voorwaarden, worden geacht te zijn weggelaten uit deze voorwaarden en zal in geen enkele invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden nakomt, of als we onze rechten niet afdwingen of dit uitstellen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten of dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afstand doen van een verzuim van u, doen we dit alleen schriftelijk en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van een later verzuim van u.

Geen van ons beiden is aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder deze voorwaarden die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze macht (inclusief maar niet beperkt tot stakingen, brand, pandemie, storm, overstromingen of andere natuurrampen, of uitval van telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid om vervoer te gebruiken).

Als een van ons niet in staat is om onze verplichtingen na te komen als gevolg van een gebeurtenis buiten hun macht, zal de betrokken partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met de andere partij en stappen ondernemen om het effect van een vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat ze dit doen, worden de verplichtingen van die partij opgeschort voor de duur van het evenement buiten hun macht en zijn ze niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door het evenement.

Als u een inwoner van Nederland bent, zijn deze voorwaarden onderworpen aan Nederlands recht en zijn de rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden. Als u een inwoner van Frankrijk bent, zijn deze voorwaarden onderworpen aan het Franse recht en zijn de Franse rechtbanken exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houent met deze voorwaarden. Als u een inwoner van Duitsland bent, zijn deze voorwaarden onderworpen aan het Duitse recht en zijn de Duitse rechtbanken exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden. Als u een inwoner van Italië bent, zijn deze voorwaarden onderworpen aan het Italiaanse recht en zijn de Italiaanse rechtbanken exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden. Als u inwoner bent van Spanje, zijn deze deze voorwaarden onderworpen aan het Spaanse recht en zijn de Spaanse rechtbanken exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden.

 

Communicatie tussen ons

 

Voor vragen over het inruilprogramma kunt u contact opnemen met de Apple Store of Apple Online Store.

 

Wederverkoop van uw in aanmerking komende apparaat

 

U stemt er hierbij mee in dat PCS uw in aanmerking komende apparaat mag doorverkopen of overdragen aan een derde partij door eerst het in aanmerking komende apparaat (indien nodig) te resetten naar de fabrieksinstellingen

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Persoonlijke informatie die is opgeslagen op uw in aanmerking komende apparaat, over u of uw vrienden, kan persoonsgegevens bevatten zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u echter uw hierboven uiteengezette verantwoordelijkheden hebt uitgevoerd (met name het gedeelte ‘’Verantwoordelijkheid van de klant voor zijn gegevens’’ hierboven), mogen er geen persoonsgegevens op uw in aanmerking komend apparaat staan wanneer PCS het in aanmerking komende apparaat ontvangt.

In het onwaarschijnlijke geval dat we uw in aanmerking komende apparaat ontvangen dat nog steeds persoonsgegevens bevat, zullen we die persoonsgegevens voor geen enkel doel gebruiken. PCS zal, zoals vermeld in het gedeelte “Verantwoordelijkheid van de klant voor zijn gegevens” hierboven, uw in aanmerking komende apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen, zodat de persoonsgegevens niet langer aanwezig zijn wanneer u het in aanmerking komende apparaat inschakelt.

 
 
 

PRIVACYBELEID

 

PCS Excelsior Wireless Coöperatief U.A. is een naamloze vennootschap geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer 77551788 en met maatschappelijke zetel te Coenecoop 15, 2741PG, Waddinxveen, Zuid-Holland, Nederland. Ons BTW-nummer is NL 861044010B01. (“PCS” “wij”, “ons”, “onze”) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.
Dit privacybeleid (“beleid”) beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt binnen het inruilprogramma in de Apple Store of via de Apple Online Store (“inruilprogramma”) door ons worden verwerkt.

Lees de volgende paragrafen aandachtig door om de procedures te begrijpen die we volgen bij het omgaan met uw persoonlijke informatie.

Dit beleid is niet van toepassing op de websites van onze zakenpartners of derden, zelfs niet als hun websites zijn gekoppeld aan ons inruilprogramma.

 

1. Gegevensbeheerder

Voor de doeleinden van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”, Verordening (EU) 2016/679) zijn wij de gegevensbeheerder.

 

2. Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens zoals gedefinieerd door de AVG, bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres (“Internet Protocol”-adres) of uw locatiegegevens.

 

3. Persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen

We kunnen de volgende gegevens van u verzamelen:

  3.1 Gegevens die u aan ons verstrekt
 • U kunt ons gegevens over uzelf verstrekken door gebruik te maken van ons inruilprogramma of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail of anderszins in het kader van ons inruilprogramma via onze zakenpartner Apple. Dit omvat persoonsgegevens die u ons verstrekt in uw aanbieding (d.w.z. de inruilvragen) evenals alle persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt bij het verzenden van uw aangeboden apparaat (“inruilapparaat”). We kunnen ook persoonsgegevens verwerken die mogelijk op uw inruilapparaat staan in overeenstemming met de voorwaarden van ons inruilprogramma. De informatie die u met ons deelt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en financiële en creditcardgegevens bevatten.
 • 3.2 Gegevens die we uit andere bronnen ontvangen
 • We kunnen gegevens over u verkrijgen uit bronnen van derden, zoals openbare databases, onze zakenpartners en andere derden.

 

4. Gebruik en opslag van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens als volgt gebruiken en opslaan:

  4.1 Gegevens die u aan ons verstrekt:
 • We kunnen de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt gebruiken en opslaan om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan via ons inruilprogramma en om u de nodige informatie te verstrekken voor de uitvoering van het contract. We kunnen ook persoonsgegevens verwerken die u ons in het kader van de uitvoering van het contract via e-mail of telefoon verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor promotionele doeleinden en worden niet gedeeld met derden.
 • 4.2 Gegevens die we uit andere bronnen ontvangen:
 • We kunnen de gegevens van andere bronnen (paragraaf 3.2) gebruiken en opslaan om te controleren of een mobiel apparaat als verloren of gestolen is gemeld, om de IMEI-database te doorzoeken en om fraude te voorkomen en te bestrijden. In dat geval laten we u weten wanneer we die informatie hebben verzameld. We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u ons verstrekt zoals uiteengezet in sectie 3.1. We kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken en opslaan voor het hierboven beschreven doel en/of enig doel onder de toepasselijke wetgeving (afhankelijk van het type gegevens dat we ontvangen).

 

5. Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid hangt af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin deze door ons worden verwerkt. Als algemene regel worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt in overeenstemming met een of meer van de rechtsgronden die zijn uiteengezet in artikel 6 AVG, in het bijzonder artikel 6 paragraaf 1 onder f) AVG.

 

6. Overdracht van gegevens

PCS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven van de PCS-groep voor verwerking voor zover dit nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Daarbij kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan het hoofdkantoor van PCS Wireless LLC in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben mogelijk andere normen voor gegevensbescherming dan uw eigen land. Om uw persoonlijke informatie afdoende te beschermen wanneer deze wordt overgedragen, hebben we contractuele afspraken (waar nodig) met onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en zakenpartners met betrekking tot dergelijke overdrachten. We nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we doorgeven te beschermen. PCS Wireless LLC verwerkt de gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en is ook gebonden aan dit beleid. U stemt hierbij in met de overdracht van uw persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van het inruilprogramma. U kunt deze toestemming te allen tijde aan de Verantwoordelijke intrekken (zie Contact paragraaf 10). Een intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de toestemming tot de intrekking.

 

7. Hoe lang zullen we uw persoonsgegevens verwerken?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.
Door u verstrekte gegevens in de zin van paragraaf 3.1 worden over het algemeen niet langer bewaard dan de bewaartermijn van zes jaar die vereist is door de handels- en belastingwetgeving.

 

8. Uw rechten

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan de bepalingen van de AVG, heeft u recht op alle daaruit voortvloeiende rechten.

Toegang: U hebt het recht om informatie op te vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en om een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen.

Rectificatie: U hebt het recht om de correctie van onjuiste persoonsgegevens over u en de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens over u te verzoeken.

Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wissen: U heeft het recht om (onder bepaalde voorwaarden) de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Beperking: u hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, zodat we deze niet langer verwerken totdat de beperking wordt opgeheven.

Overdraagbaarheid: u heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en onder bepaalde omstandigheden te laten overdragen aan andere bedrijven/organisaties.

 

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gecommuniceerd. Kom regelmatig terug voor updates of wijzigingen in ons privacybeleid.

 

10. Contact

Als u vragen heeft over de aard van de persoonsgegevens die wij over u hebben, of als u een verzoek wilt indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen of te corrigeren, of om een van uw andere rechten als betrokkene uit te oefenen, neem dan contact op met ons op [email protected] of stuur een schriftelijk verzoek naar het postadres dat in dit privacybeleid wordt vermeld.

 
 
 

 
 
 

ENGLISH VERSION:

 
 
 

PCS Excelsior Wirelesss NL Cooperatief U.A. Trade-In Terms and Conditions

 

This device trade-in programme “Trade-In Programme” is a service provided to you by PCS Excelsior Wireless NL Cooperatief U.A. (“PCS “we”, “us”, “our”), as part of a contracted service that PCS provides to Apple (“Apple”). We are a limited company registered in the Netherlands under company number 57921180 and with our registered office at Coenecoop 15, 2741PG, Waddinxveen, South Holland, Netherlands. Our VAT number is NL852793200B02. Apple will provide customer service for the Trade-In Programme including determining if your device is eligible for trade-in, taking possession of your device and inspecting your device, but you understand the Trade-In Programme and these Terms and Conditions are between you and PCS only.

This page tells you information about us and the legal terms and conditions (the “Terms”) on which you the customer, can trade-in your Eligible Device (as defined below) at an Apple Store or via Apple Online Store. The Terms set out below will apply to any agreement between PCS for the trade-in of an Eligible Device from you (the “Contract”). Please read these Terms carefully and make sure that you understand them, before trading-in any Eligible Device. You must agree to these terms. If you refuse to accept these Terms, you will not be able to trade-in any Eligible Device to us.

We only use your personal information in accordance with our Privacy Policy and relevant Data Protection Laws. Please take the time to read our Privacy Policy, as it includes important terms which apply to you.

Customer understands, acknowledges and agrees the Trade in Service is provided by PCS and not Apple. Apple has no liability to the Customer in respect of the Trade in Service and agrees not to hold Apple responsible in respect of the Trade in Service received.

 

Definitions

 

“Trade in Service” means the Trade in of the Eligible Device and the purchase by us of the Eligible Device in consideration of providing the Customer a credit against the purchase of a new Apple Product.

“Customer” or “you”, “your” means the person using this Trade in Service and agreeing to these terms and conditions.

“Eligible Device” means any device that is eligible for this Trade in Service as determined by us in our sole discretion.

 

Customer Warranties

You represent and warrant that:

 • You are the sole owner of the Eligible Device or have been authorised by the owner of the Eligible Device and that they are able to make decisions with regards to the Eligible Device;
 • There are no liens, encumbrances or security interests in or attached to the Eligible Device and that no other party has a legal interest in it;
 • Any items you seek to recycle through the Trade in Service shall not infringe on any third-party intellectual property right (including copyright, trademarks, patent, trade secrets or other proprietary right);
 • You are not an Apple reseller;
 • the Eligible Device is not counterfeit, stolen or fraudulent;
 • You are at least 18 years old, or, if you are under 18 years of age, you have obtained your parent or guardian’s permission to sell your device;
 • You are a resident of one of the following: The Netherlands, France, Germany, Italy or Spain; and
 • You are legally capable of entering into a binding contract.

 

Ownership transfers to PCS

 

Upon both (i) Apple’s receipt of your Eligible Device; and (ii) payment by Apple in the form of the credit for your Eligible Device, title of ownership in such Eligible Device transfers from you, the Customer, to PCS and you disclaim any further right, title or interest in and to the Eligible Device or any items contained therein.

 

Risk of Loss

 

Risk of loss in your Eligible Device will transfer to us once PCS receives possession of your device. Notwithstanding, we will not be liable or responsible for any risk related to you sending us a device that has any battery damage.

 

Consideration for Eligible Device

 

Customer agrees that the value received by them from Apple on PCS’ behalf for their Eligible Device will be in the form of credit which will be used towards the purchase of a new Apple Product. There is no cash alternative and the credit cannot be used for any purpose or purchases other than those stated above. The provision of the credit will be in full satisfaction of any payment obligation for the purchase of the Eligible Device by PCS.

 

Customer’s responsibility for their data

 

It is Customer’s responsibility to:

 • Remove your sim card (the “SIM”) and any memory card before trading in your Eligible Device. The SIM and memory card can contain private information and may enable unauthorised use of your network airtime or your personal information. If you fail to remove the SIM or memory card, you agree to release us from all claims, losses or damages with respect to the use of the SIM or memory card arising before, or after receipt of your Eligible Device. Any SIMs or memory cards received by us are non-returnable and shall be disposed of;
 • Delete and remove all personal file and data, whether in the form of personal details, SMS, photos, games, songs or other data, (the “Data”) from the Eligible Device; and please refer to (i) for Apple devices, Apple’s guidance on deletion of Data, storing Data to iCloud or other backup, and resetting the Eligible Device to factory settings (ii) for other manufacturers, their guidance on deletion of Data, storing Data to the cloud or other backup, and resetting the Eligible Device to factory settings.
 • Switch off ‘Find My’ or equivalent on your Eligible Device, if it is an Apple Eligible Device.

 

If we receive your Eligible Device with Data still left on it, we may reject the Eligible Device and cancel the contract. Please ensure you remove all data and reset the Eligible Device to factory settings (which deletes the data) before handing or sending it in for trade-in.

By sending your Eligible Device to us, you agree to release us from all claims, losses or damages with respect to the SIM, Data or Eligible Device. We accept no responsibility in relation to the security, protection, confidentiality or use of such Data or the SIM.

It will not be possible for you to obtain any Data or other content from the Eligible Device, whether stored on the Eligible Device or memory card, once it has been sent or given to us.

You agree that you have the sole responsibility to keep a separate backup copy of any Data before sending your Eligible Device to us; and that you have taken all reasonable steps to eliminate and delete Data that is deemed personal or confidential. Neither PCS nor Apple accept any responsibility or liability for any lost Data.

Where a Eligible Device is received by us which, when the Eligible Device is turned on, appears not to have been reset to factory settings and Data is immediately obvious from the screen, then you hereby authorise us to take reasonable actions to wipe or remove any stored Data from the Eligible Device by resetting the Eligible Device to factory settings in accordance with Apple’s or the manufacturer’s recommended guidelines and utilizing the reset functions on the Eligible Device to do so. PCS shall have no further obligations in respect of wiping or removing the Data. PCS accepts no responsibility for failure to maintain the integrity or confidentiality of any Data, and does not warrant or guarantee that resetting the Eligible Device to factory settings will permanently delete any Data or personal information.

 

Product Eligible Device trade-in process

 

Apple will guide you through the steps you need to take to trade-in Eligible Device with us. The trade-in process allows you to check and amend any errors before submitting your sale order to us.

Eligible Devices cannot be returned under any circumstance once you have received the credit for your Eligible Device from Apple on PCS’ behalf.

 

How the Contract is formed between you and us

 

Nothing herein constitutes an offer by us to sell or purchase any goods or services.

Sending an Eligible Device to us shall constitute an offer by you to sell such Eligible Device to us in return for credit toward the purchase of a new Apple product (“Your Offer”). However, please note that this does not mean that Your Offer has been accepted.

No Contract will be formed until we accept Your Offer, and by you receiving the credit.

Any Credit will be provided within 3 working days after receipt and Inspection.

All quotations and payments include VAT (as applicable)

 

Lost or Stolen Devices

 

You acknowledge that as part of our licensing obligation, your personal information along with the Eligible Device serial number may be submitted to the police data system for verification purposes and to assist with checks for lost or stolen property. If the Eligible Device is registered as lost or stolen, PCS will retain it in accordance with local laws and guidance. The Eligible Device will NOT be returned to you nor will there be any credit be given to you unless Customer is able to prove the legitimate ownership of the Eligible Device within 28 days. It is the responsibility of Customer to inform Apple and PCS that they are contesting this decision. If Customer is not able to prove the legitimate ownership of the Eligible Device, it will be treated in accordance with local law and guidance.

No payments or credits will be made to customers for Eligible Devices received which are Blocked or Fake.

PCS reserves the right to decline or cancel your participation in the Trade-In Programme, with or without advance notice, if we believe that your participation is enabling a fraudulent or illegal purpose.

 

Right to Change your Mind

 

By agreeing to sell us your Eligible Device and accepting payment you expressly agree to waive any right you may have to change your mind and terminate the transaction with us.

 

General Terms and Conditions

 

This Trade in Service is provided for lawful purposes only, and Customer agrees to indemnify Apple and PCS and any of their directors, officers, employees, affiliates, subsidiaries or agents from and against any claims brought against any of them arising from performing this Trade in Service on Customer’s behalf or for any breach of these terms and conditions by Customer.

Except as set out in these terms, Eligible Devices cannot be returned under any circumstance once you have received the credit for your Eligible Device from Apple on PCS’ behalf.

You understand and agree that PCS may not return your Eligible Device to you if to do so would violate any law, statute, regulation, regulatory policy, guideline, or industry code, or rule, regulation, instrument, official directive, or guideline of any governmental, intergovernmental, or supranational body

If you are a Consumer, then these terms and conditions shall not affect any statutory rights you may have as a consumer.

By participating in the Trade-In Programme, you understand and agree that it may be necessary for PCS, its affiliates, partners and agents, to collect, process, transmit, maintain, share, and use certain of your personal information, such as your name, address, and information related to your method of payment, to perform the service and support obligations under the Trade-In Programme. At all times, PCS will treat your information in accordance with the PCS Privacy Policy set forth below.

We are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breach of any contract with you or our negligence, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if the loss or damage was an obvious consequence of our breach or if they were contemplated by you and us at the time we accept your offer of sale. You additionally agree that PCS’ total liability to you will not exceed the amount offered for your Eligible Device. We do not in any way exclude or limit our liability for death or personal injury caused by our negligence, fraud or fraudulent misrepresentation or for any breach of any terms implied by law.

Subject to the above clause, neither PCS nor Apple will under any circumstances be liable whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, for any) loss of profit, sales or business or revenue; or b)loss or corruption of data or information; or c) loss of opportunity or d) any special, indirect, incidental or consequential damages resulting from this Trade in Service.

PCS, Apple and their affiliates’ entire liability, if any, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, with respect to this Trade in Service shall not exceed 100% of the value of the credit for the Eligible Device.

The Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.

We may transfer our rights under any contract with you to another organisation, provided that your rights and experience in using the services are not affected by that transfer. We will tell you in writing if this happens. You must not transfer any of your rights and obligations under any contract unless we agree.

If any provision (or part of any provision) of these Terms is found to be illegal, invalid or unenforceable under any applicable law, such term shall, insofar as it is severable from the remaining terms, be deemed omitted from these Terms and shall in no way affect the legality, validity or enforceability of the remaining terms.

If we do not insist that you perform any of your obligations under these Terms, or where we do not enforce, or delay enforcing our rights, that will not mean that we have waived our rights nor that you do not have to comply with those obligations. If we do waive a default by you, we will only do so in writing, and that will not mean that we will automatically waive any later default by you.

Neither of us will be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under these Terms that is caused by an event outside our control (including but not limited to strikes, fire, pandemic, storm, flood or other natural disaster, or failure of telecommunications networks or impossibility of the use of transport).

If either of us are unable to perform our obligations as a result of any event outside their control, the affected party will contact the other party as soon as reasonably possible and shall take steps to minimise the effect of any delay. Provided they do this, the obligations of that party shall be suspended for the duration of the event outside of their control and they will not be liable for any delay caused by the event.

If you are a resident of the Netherlands these Terms are governed by Dutch law and the courts of the Netherlands shall have exclusive jurisdiction to hear any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms. If you are a resident of France these Terms are governed by French law and the French courts shall have exclusive jurisdiction to hear any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms. If you are a resident of Germany these Terms are governed by German law and the German courts shall have exclusive jurisdiction to hear any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms. If you are a resident of Italy these Terms are governed by Italian law and the Italian courts shall have exclusive jurisdiction to hear any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms. If you are a resident of Spain these Terms are governed by Spanish law and the Spanish courts shall have exclusive jurisdiction to hear any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms.

 

Communications between us

 

You may contact the Apple Store or Apple Online Store with any questions concerning the Trade-In Programme.

 

Resale of your Eligible Device

 

You hereby agree that PCS may resell or transfer your Eligible Device to a third party having first reset the Eligible Device (where necessary) to factory Settings.

 

General Data Protection Regulations (GDPR)

 

Personal Information stored on your Eligible Device, about you or your friends, may well be personal data as defined by General Data Protection Regulations (GDPR). However, if you have carried out your responsibilities set out above (in particular section headed “Customers responsibility for their data” above) there should be no personal data which is apparent on your Eligible Device when PCS receives the Eligible Device.

In the unlikely event that we receive your Eligible Device which still contains personal data we will not use that personal data for any purpose. PCS shall, as referred to in section headed “Customer’s responsibility for their data” above reset your Eligible Device to factory settings so that the personal data is no longer present when your turn on the Eligible Device.

 
 
 

PRIVACY POLICY

 

PCS Excelsior Wireless NL Cooperatief U.A. a limited company registered in the Netherlands under company number 57921180 and with our registered office at Coenecoop 15, 2741PG, Waddinxveen, South Holland, Netherlands. Our VAT number is NL852793200B02. (“PCS” “we”, “us”, “our”) is committed to protecting and respecting your privacy.

This Privacy Policy (“Policy”) sets out the basis on which any personal data we collect from you or that you provide to us within the Trade-In Program via the Google Store (“Trade-In Program”) will be processed by us.

Please read the following sections carefully to understand the procedures we follow in handling your Personal Information.

This Policy does not apply to the websites of our business partners or any third parties, even if their websites are linked to our Trade-In Program.

 

1. Data Controller

For the purposes of the European General Data Protection Regulation (“GDPR”, Regulation (EU) 2016/679) we are the data controller.

 

2. Personal Data

“Personal data” is any data as defined by the GDPR, e.g. your name, your telephone number, your e-mail address, your IP address (“Internet Protocol” address) or your location data.

 

3. Personal Data we may collect from you

We may collect the following data from you:

  3.1 Data you provide to us
 • You may provide us with data about yourself by using our Trade-In Program or by communicating with us by phone, email or otherwise in the context of our Trade-In Program via our business partner Google. This includes personal data you provide to us in your offer (i.e. the Trade-In questions) as well as any personal data provided to us when sending us your offered device (“Trade-In Device”). We may also process personal data that might be on your Trade-In Device in accordance with the Terms & Conditions of our Trade-In Program. The information you share with us may include your name, address, email address, phone number and financial and credit card information.
 • 3.2 Data we receive from other sources.
 • We may obtain data about you from third-party sources, such as public databases, our business partners and other third parties.

 

4. Use and storage of your personal data

We may use and store your personal data as follows:

  4.1 Data you provide to us:

  We may use and store the personal data you provide to us:

 • We may use and store the personal data you provided to us in order to fulfil our obligations arising from contracts entered into between you and us through our Trade-In Program and to provide you with the necessary information for the execution of the contract. We may also process personal data that you might provide to us via e-mail or phone in the course of the execution of the contract. Your personal data will not be used for promotional purposes and not be shared with any third parties.
 • 4.2 Data we receive from other sources:
 • We may use and store the data provided by other sources (section 3.2) to verify whether a mobile device has been reported lost or stolen or to search the IMEI database and to prevent and combat fraud. In that case, we will notify you when we have collected that information. We may combine this data with data that you provide to us as set forth in section 3.1. We may use and store this data and the combined data for the purpose outlined above and/or any purpose under applicable laws (depending on the type of data we receive).

 

5. Legal basis for the processing of your personal data

Our legal basis for processing your personal data as described in this Policy depends on the personal data concerned and the specific context in which it is processed by us. As a general rule, your personal data is processed by us according to one or more of the legal bases set forth in Article 6 GDPR, in particular Article 6 sec. 1 lit. f) GDPR.

 

6. Transmission of data

PCS may transfer your personal data to other PCS Group companies for processing to the extent necessary for the purposes described in this Policy. In doing so, your personal data may be transferred to PCS Wireless LLC headquarters in the United States. The United States may have different data protection standards than your home country. In order to provide adequate protection for your personal information when it is transferred, we have contractual arrangements (where necessary) with our subsidiaries, affiliates and business partners regarding such transfers. We take all reasonable technical and organizational measures to protect the personal data we transfer. PCS Wireless LLC will process the data exclusively in accordance with our instructions and are also bound by this Policy. You hereby consent to the transfer of your personal data for the purpose of carrying out the Trade-In Program. You can revoke this consent at any time to the Data Controller (see Contact Section 10). A revocation does not affect the lawfulness of the processing of your personal data carried out on the basis of the consent until the revocation.

 

7. How long will we process your personal data?

We will only store your personal data for as long as is necessary to fulfil the purposes we have collected it for, including to comply with any legal, accounting or reporting obligations.

Data provided by you within the meaning of Section 3.1 will generally not be retained for longer than the retention period of six years required by commercial and tax law.

 

8. Your rights

If the processing of your personal data is subject to the provisions of the GDPR, you are entitled to all resulting rights.

Access: You have the right to request information about how we process your personal data and to obtain a copy of that personal data.

Rectification: You have the right to request the correction of inaccurate your personal data and the completion of incomplete personal data about you.

Objection: You have the right to object to the processing of your personal data.

Erasure: You have the right to request (subject to certain conditions) the erasure of your personal data.

Restriction: You have the right to request that we restrict the processing of your personal data so that we no longer process it until the restriction is lifted.

Portability: You have the right to receive the personal data you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and to have this data transferred to other companies/organizations under certain circumstances.

 

9. Changes to our Privacy Policy

Changes we make to our Privacy Policy in the future will be posted on this page and, if appropriate, communicated to you by email. Please check back periodically for updates or changes to our Privacy Policy.

 

10. Contact

If you have any questions about the nature of the personal data we hold about you, or if you wish to request the erasure or rectification of personal data we hold about you, or to exercise any of your other rights as a data subject, please contact us at [email protected] or send a written request to the postal address provided above under this Privacy Policy.